Sebastià Domènech: “La bona gestió municipal de Reus permetrà abaixar les tarifes de l’aigua a la ciutat el 2014″

El govern de Reus ha anunciat l’aplicació d’un pla d’ajust a la societat municipal Aigües de Reus que permetrà rebaixar les tarifes del servei el 2014, alhora que mantindrà la titularitat municipal de la societat, garantirà la qualitat en la prestació del servei, mantindrà la plantilla de treballadors i contribuirà de manera decisiva al sanejament econòmic i financer del sector públic municipal.

La decisió, que el govern ha comunicat als portaveus dels grups municipals, al consell d’administració i al comitè d’empresa d’Aigües de Reus es resumeix en les línies generals següents:

 • Aigües de Reus continuarà sent una empresa 100% municipal tant a nivell de titularitat com a nivell de gestió i operativa.
 • Aigües de Reus és una peça fonamental en la nova estructura d’empreses municipals i contribuirà de manera decisiva al sanejament econòmic i financer del sector públic de l’Ajuntament i del seu rati d’enteutament.
 • S’aplicarà un pla d’ajust contundent i server, amb una forta racionalització de la despesa, amb garantia de manteniment de la qualitat, les tarifes i la plantilla de treballadors.
 • El pla d’ajust preveu multiplicar per 3,5 els resultats econòmics de la societat en 2 anys.
 • La millora de resultats de la societat es traduirà en una reducció de les tarifes.
 • Es garanteix la qualitat de servei, aprofiant el bon estat de conservació de les infraestrcturs i realitzant aquelles actuacions que siguin necessàries.
 • No hi haurà afectació en la plantilla de treballadors. No es cobriran les jubilacions i i s’internalitzana serveis.

Així mateix, la decisió s’emmarca en el full de ruta econòmic i financer del Govern de Reus, d’acord:

 • Als objectius presentats al ple extraordinari del 27 de maig: reducció de l’endeutament i control de l’execució pressupostària.
 • A la millora de la situació financera de l’Ajuntament, fruit de l’acord amb Metrovacesa i el pla de pagament a proveïdors

Millora dels resultats econòmics
Com correspon al sector públic, i com el govern de Reus està fent en tots els àmbits municipals, s’aplicarà un pla d’ajust sever i contundent per assolir els objectius econòmics i financers fixats.

Aquest pla fa preveure que es poden millorar els resultats finals d’Aigües de Reus en 1,5 milions d’euros anuals de promig respecte del resultat pressupostat de l’exercici 2013, que es de 0,542 milions d’euros.

El pla preveu que el primer exercici d’aplicació (2014) ja s’obtindria un resultat d’aproximadament 1,750 milions d’euros; i al 2015 seria aproximadament de 2 milions d’euros; la qual cosa significa multiplicar per més de 3,5 els resultats pressupostats de 2013.

 • 2012: Resultat de 0,560 milions, i uns ingressos de 13,5 milions.
 • 2013: Resultat de 0,542 milions, i uns ingressos de 13,2 milions.
 • 2014: Resultat de 1,750 milions (increment d’1,25 milions respecte 2013)
 • 2015: Resultat de 2milions (increment de 1,5 milions respecte 2013)
Moment de la roda de premsa en que s'ha anunciat la reducció tarifària a Aigües de Reus

Moment de la roda de premsa en que s’ha anunciat la reducció tarifària a Aigües de Reus

Reducció de l’endeutament
Tal i com ha explicat el President d’Aigües de Reus, Sebastià Domènech: “Aigües de Reus continuarà formant part de l’estructura d’empreses municipals. Igual que la resta de societats municipals, Aigües de Reus ha de contribuir a millorar la situació econòmica i financera del sector públic de l’Ajuntament. Aigües de Reus és una peça fonamental, tant pel seu pes específic dins el grup com pel seu potencial econòmic i financer. La bona gestió municipal ens permet ara abaixar les tarifes d’aigua als ciutadans de Reus a la vegada que apliquem un pla d’ajust a aquesta empresa municipal”

La permanència d’Aigües de Reus amb el gran pes específic dels seus ingressos de mercat molt superiors als seus costos de producció és totalment imprescindible assolir una millora molt important de la ràtio de deute consolidat, i que podria arribar a estar per sota del 75% al tancament de l’exercici 2014.

La nova classificació del deute de les empreses municipals introduïda per la Intervención General del Estado (IGAE) ha obligat el Govern de Reus ha accelerar la reestructuració del sector públic de l’Ajuntament per rebaixar la ràtio d’endeutament.

Pla d’ajust
La consecució del Pla d’Ajust es fonamenta amb un important pla de reducció i racionalització de les despeses que serà el que permetrà la millora de resultats.

Per poder assolir aquests objectius, el Pla d’Ajust recull mesures d’estalvi que, de manera resumida, són les següents:

 • Plasmació de les sinergies obtingudes com a fruit de la fusió de les anteriors tres societats ara agrupades a Aigües de Reus.
 • Ajustos de les despeses i inversions en infraestructura a les prioritats i actuacions convenients, posposant aquelles no tan necessàries, segons els criteris d’envelliment i el Pla d’Inversions Pluriannual que s’elaborarà.
 • Reducció progressiva dels contractes externs i aprofitar al màxim els recursos propis de la societat. Aquesta mesura comportarà un increment estimat de la productivitat i de l’eficiència interna del 20%. Alguns exemples: Lectura comptadors, gestió instal·lació comptadors, manteniment instal·lacions electriques i de control i telecontrol, altres serveis com correu, missatgeria, o consergeria…
 • Revisió dels criteris d’imputació de costos interns com per exemple els “drivers” INNOVA, despeses financeres internes.
 • Replanificació de serveis professionals i actuacions en àmbit tecnològic i de sistemes informació.
 • Reducció de les despeses diverses i auxiliars que no aportin directament valor a la qualitat del servei. Per exempe, materials auxiliars, vehicles, consums, retribucions del personal directiu, etc.
 •  Revisió de criteris comptables, segons la normativa (provisions, etc.).