Marcos Massó: El servei de neteja de Reus preveu neteja regular a tota la ciutat i campanyes intensives puntuals on calgui”

Marcos Massó, aquesta setmana en declaracions a Cadena Ser Reus: “El servei de neteja de Reus està plantejat per tal que aquest 2014 hi hagi una neteja permanent i regular a tota la ciutat amb reforços puntuals i campanyes intensives on calgui. Ens esforcem per tenir una ciutat neta i a la vegada demanem que els ciutadans també hi posin de la seva part. La neteja és cosa de tots”

Marcos Massó a Cadena SER Reus

Marcos Massó a Cadena SER Reus

Us deixem l’enllaça a l’entrevista sencera

 

 

 

 

 

 

Marcos Massó: “Intensificaremos el control de aves urbanas para tener Reus aún más limpio y ordenado”

Uno de los problemas de incivismo y de salud pública que hay en la ciudad de Reus y en el que se está trabajando intensamente para solucionarlo desde el departamento de Medio Ambiente es el de la proliferación de palomas en la ciudad.

En este sentido y tal y como ha explicado el concejal Marcos Massó: “tenemos dos objetivos fundamentales: que la ciudadanía abandone la práctica de alimentar a los pájaros y que los propietarios de las casas antiguas y pisos no habitados tomen medidas de protección para evitar la entrada y la colonización de estos espacios por parte de los pájaros” .

Marcos Massó, concejal de Medio Ambiente de Reus

Marcos Massó, concejal de Medio Ambiente de Reus

En paralelo a esta campaña de sensibilización se intensificarán el control y captura de palomas para reducir el número de ejemplares a la vez que se seguirá sancionando económicamente a quien los alimente. Tal y como ha explicado Massó: “Son medidas necesarias para tener una ciudad más limpia y ordenada”.

Sebastià Domènech: “La bona gestió municipal de Reus permetrà abaixar les tarifes de l’aigua a la ciutat el 2014″

El govern de Reus ha anunciat l’aplicació d’un pla d’ajust a la societat municipal Aigües de Reus que permetrà rebaixar les tarifes del servei el 2014, alhora que mantindrà la titularitat municipal de la societat, garantirà la qualitat en la prestació del servei, mantindrà la plantilla de treballadors i contribuirà de manera decisiva al sanejament econòmic i financer del sector públic municipal.

La decisió, que el govern ha comunicat als portaveus dels grups municipals, al consell d’administració i al comitè d’empresa d’Aigües de Reus es resumeix en les línies generals següents:

 • Aigües de Reus continuarà sent una empresa 100% municipal tant a nivell de titularitat com a nivell de gestió i operativa.
 • Aigües de Reus és una peça fonamental en la nova estructura d’empreses municipals i contribuirà de manera decisiva al sanejament econòmic i financer del sector públic de l’Ajuntament i del seu rati d’enteutament.
 • S’aplicarà un pla d’ajust contundent i server, amb una forta racionalització de la despesa, amb garantia de manteniment de la qualitat, les tarifes i la plantilla de treballadors.
 • El pla d’ajust preveu multiplicar per 3,5 els resultats econòmics de la societat en 2 anys.
 • La millora de resultats de la societat es traduirà en una reducció de les tarifes.
 • Es garanteix la qualitat de servei, aprofiant el bon estat de conservació de les infraestrcturs i realitzant aquelles actuacions que siguin necessàries.
 • No hi haurà afectació en la plantilla de treballadors. No es cobriran les jubilacions i i s’internalitzana serveis.

Així mateix, la decisió s’emmarca en el full de ruta econòmic i financer del Govern de Reus, d’acord:

 • Als objectius presentats al ple extraordinari del 27 de maig: reducció de l’endeutament i control de l’execució pressupostària.
 • A la millora de la situació financera de l’Ajuntament, fruit de l’acord amb Metrovacesa i el pla de pagament a proveïdors

Millora dels resultats econòmics
Com correspon al sector públic, i com el govern de Reus està fent en tots els àmbits municipals, s’aplicarà un pla d’ajust sever i contundent per assolir els objectius econòmics i financers fixats.

Aquest pla fa preveure que es poden millorar els resultats finals d’Aigües de Reus en 1,5 milions d’euros anuals de promig respecte del resultat pressupostat de l’exercici 2013, que es de 0,542 milions d’euros.

El pla preveu que el primer exercici d’aplicació (2014) ja s’obtindria un resultat d’aproximadament 1,750 milions d’euros; i al 2015 seria aproximadament de 2 milions d’euros; la qual cosa significa multiplicar per més de 3,5 els resultats pressupostats de 2013.

 • 2012: Resultat de 0,560 milions, i uns ingressos de 13,5 milions.
 • 2013: Resultat de 0,542 milions, i uns ingressos de 13,2 milions.
 • 2014: Resultat de 1,750 milions (increment d’1,25 milions respecte 2013)
 • 2015: Resultat de 2milions (increment de 1,5 milions respecte 2013)
Moment de la roda de premsa en que s'ha anunciat la reducció tarifària a Aigües de Reus

Moment de la roda de premsa en que s’ha anunciat la reducció tarifària a Aigües de Reus

Reducció de l’endeutament
Tal i com ha explicat el President d’Aigües de Reus, Sebastià Domènech: “Aigües de Reus continuarà formant part de l’estructura d’empreses municipals. Igual que la resta de societats municipals, Aigües de Reus ha de contribuir a millorar la situació econòmica i financera del sector públic de l’Ajuntament. Aigües de Reus és una peça fonamental, tant pel seu pes específic dins el grup com pel seu potencial econòmic i financer. La bona gestió municipal ens permet ara abaixar les tarifes d’aigua als ciutadans de Reus a la vegada que apliquem un pla d’ajust a aquesta empresa municipal”

La permanència d’Aigües de Reus amb el gran pes específic dels seus ingressos de mercat molt superiors als seus costos de producció és totalment imprescindible assolir una millora molt important de la ràtio de deute consolidat, i que podria arribar a estar per sota del 75% al tancament de l’exercici 2014.

La nova classificació del deute de les empreses municipals introduïda per la Intervención General del Estado (IGAE) ha obligat el Govern de Reus ha accelerar la reestructuració del sector públic de l’Ajuntament per rebaixar la ràtio d’endeutament.

Pla d’ajust
La consecució del Pla d’Ajust es fonamenta amb un important pla de reducció i racionalització de les despeses que serà el que permetrà la millora de resultats.

Per poder assolir aquests objectius, el Pla d’Ajust recull mesures d’estalvi que, de manera resumida, són les següents:

 • Plasmació de les sinergies obtingudes com a fruit de la fusió de les anteriors tres societats ara agrupades a Aigües de Reus.
 • Ajustos de les despeses i inversions en infraestructura a les prioritats i actuacions convenients, posposant aquelles no tan necessàries, segons els criteris d’envelliment i el Pla d’Inversions Pluriannual que s’elaborarà.
 • Reducció progressiva dels contractes externs i aprofitar al màxim els recursos propis de la societat. Aquesta mesura comportarà un increment estimat de la productivitat i de l’eficiència interna del 20%. Alguns exemples: Lectura comptadors, gestió instal·lació comptadors, manteniment instal·lacions electriques i de control i telecontrol, altres serveis com correu, missatgeria, o consergeria…
 • Revisió dels criteris d’imputació de costos interns com per exemple els “drivers” INNOVA, despeses financeres internes.
 • Replanificació de serveis professionals i actuacions en àmbit tecnològic i de sistemes informació.
 • Reducció de les despeses diverses i auxiliars que no aportin directament valor a la qualitat del servei. Per exempe, materials auxiliars, vehicles, consums, retribucions del personal directiu, etc.
 •  Revisió de criteris comptables, segons la normativa (provisions, etc.).

Marcos Massó, concejal de Medi Ambient: “Tan importante es un buen servicio de limpieza como el que tiene Reus como que los ciudadanos no ensucien las calles y se comporten cívicamente”

 A pesar de los ajustes presupuestarios a los que se ha visto obligado el Gobierno de Reus en el servicio de limpieza de la ciudad, los esfuerzos y el trabajo para mantener la ciudad limpia son constantes. En líneas generales, el servicio funciona razonablemente bien y cuando llega  una queja vecinal al Ayuntamiento se actúa de forma rápida para limpiar la zona o calle afectada.

 En estes sentido, tal y como ha explicado el concejal de Medi Ambient de Reus, Marcos Massó  “en verano es cuando más se ensucia la ciudad ya que hay más visitantes, más horas de vida en la calle y más servicios extraordinarios como por ejemplo las fiestas de los barrios”.

 El concejal popular ha explicado también que “en ningún momento se está dejando de hacer el mantenimiento de limpieza de la ciudad ni las acciones puntuales de refuerzo donde convenga. Pedimos, en este sentido, comprensión a los ciudadanos a la vez que apelamos a la responsabilidad y el civismo de la ciudadanía pues la limpieza es cosa de todos. Tan importante es la limpieza de las calles y de los espacios públicos por parte de los servicios municipales, como que los ciudadanos no ensucien y se comporten cívicamente”

Massó también ha detallado que entre las prioridades del Partido Popular para el próximo año habrá el refuerzo del servicio de limpieza para que haya un mayor número estable de efectivos a pie e incidir más en la limpieza y mantenimiento de los polígonos de la ciudad.

Marcos Massó, concejal de Medio Ambiente de Reus

Marcos Massó, concejal de Medio Ambiente de Reus

Limpieza de solares

Otro tema que preocupa especialmente a la ciudadanía y sobre el cual se están tomando medidas desde el Departamento de Medi Ambient es el de la limpieza de solares. Así pues el procedimiento que se sigue ante un solar abandonado es requerir al propietario para su limpieza y mantenimiento en caso que sea privado o realizar las tareas de mantenimiento de forma periódico en caso que sea municipal. Como ejemplo, durante 2012 se iniciaron 99 expedientes de limpieza de solares de los cuales 75 se han finalizado después que sus propietarios hayan llevado a cabo los trabajos de limpieza. El resto sigue su trámite legalmente establecido. Durante 2013 se han iniciado 33 expedientes con el mismo objetivo.

Los trámites son los siguientes:

- Queja, instancia e inspección municipal

- Informe de los inspectores examinando la titularidad y el estado del solar.

- Apertura de expediente, valoración estimativa del coste de los trabajos y plazo para su limpieza. Si no se hace se procede a la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento, con cargo al propietario del solar.

Marcos Massó: “El manteniment de camins del terme de Reus evita desperfectes perillosos per pluja o vent”

La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Reus ha iniciat aquesta setmana el treballa d’arranjament del camí del Mas de les Monges, tallat al trànsit de vehicles des de finals de 2012 pel perill que suposava l’esvoranc causat per les pluges i l’erosió de la riera que hi passa a tocar.

L’execució de les obres duraran, aproximadament, una setmana i consistiran en la construcció d’una escullera amb pedres d’entre 1.000 i 1.500 quilos, sanejar l’asfalt deteriorat i formigonar de nou, desviar l’aigua perquè no torni a trencar el camí i finalment atalussar amb terra, compactar i abocar capa de terra vegetal per fer plantació de canya comuna.

El regidor de Medi Ambient, Marcos Massó, afirm que: «Amb les tasques d’arranjament que hem començat aquesta setmana, reobrirem un tram de camí que estava tancat per evitar incidents. A partir d’aquí cal destacar que les tasques d’arranjament i manteniment dels camins del terme de Reus són molt necessàries tant per millorar el pas de vehicles i de persones a peu com per evitar que, davant episodis de fortes pluges o vent, es produeixin desperfectes més greus i perillosos».

El regidor de Medi Ambient de Reus, Marcos Massó, ha supervisat avui els treballs d'arranjament del camí del Mas de les Monges

El regidor de Medi Ambient de Reus, Marcos Massó, ha supervisat avui els treballs d’arranjament del camí del Mas de les Monges

Des de gener de 2012, es va començar a formar un esvoranc entre el camí del Mas de les Monges i el barranc de Mas Calbó. L’esvoranc s’ha anat engrandint, sobretot cada vegada que hi hagut episodis de pluges. El forat va deixar al descobert tubs de la canonada d’impulsió i l’alimentació elèctrica del bombament d’aigües residuals. A finals de 2012 es va optar per tallar el camí definitivament, per evitar el perill que suposava el pas per aquest tram de camí.

Un cop la regidoria de Medi Ambient ha iniciat els treballs tant bon punt ha obtingut el permís necessari de l’Agència Catalana de l’Aigua per executar les obres a tocar de la riera, i s’ha disposat de la partida pressupostària necessària.

Marcos Massó: “Netejant el Barranc de la Mina a Sol i Vista atenem una petició històrica dels veïns del barri”

L’Ajuntament de Reus ha iniciat aquesta setmana els treballs de neteja i debrossat del barranc de la Mina al seu pas pel barri Sol i Vista. L’Àrea de Medi Ambient es fa càrrec de l’actuació i del seu finançament, una vegada l’Ajuntament ha rebut l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua per entrar a la llera del barranc i realitzar-hi els treballs. L’Ajuntament ha adjudicat l’obra a l’empresa Balsells, que l’executa amb el suport de Fomento de Construcciones y Contratas.

El regidor de Medi Ambient, Marcos Massó, afirma que «tot i que la competència en barrancs i rieres és de l’Agència Catalana de l’Aigua, des de l’Ajuntament no podem deixar d’atendre les peticions d’uns veïns que fa anys que es queixen pels problemes que els comporta l’estat de deixadesa del barranc».

foto_130523_barranc_sol_vista

Els treballs que s’han començat a executar consisteixen en el desbrossat selectiu d’uns 470 metres lineals a ambdues bandes del barranc, des de la carretera d’Alcolea i al llarg de la façana del barri Sol i Vista.

Amb aquesta actuació, l’Ajuntament atèn les reivindicacions dels veïns de la zona davant els possibles riscos que podria comportar per a la salut pública l’aigua acumulada, la vegetació existent i la falta de neteja del barranc. La problemàtica s’ha agreujat fa un any amb l’increment de població a la zona arran de la posada en funcionament d’una nova residència de gent gran amb façana al barranc.