10 octubre, 2013

El PPC manifesta que “la cultura feta en castellà a Catalunya ha de tenir el mateix suport per part del Govern que la feta en català”El PPC manifiesta que ” la cultura hecha en castellano en Cataluña debe tener el mismo apoyo por parte del Govern que la hecha en catalán”alegret_ple• La diputada del PPC, Alícia Alegret, demana al Govern de la Generalitat a que es suprimeixin les subvencions culturals destinades a entitats separatistes i que fomenten la divisió dels catalans.

La diputada del Partit Popular, Alicia Alegret ha instat avui al Govern de la Generalitat a asegurar que la política de subvencions cuturals que porta a terme el govern garanteixi el mateix tracte per la cultura feta en castellà com la realitzada en català a la vegada que ha demanat que es suprimeixin aquelles subvencions culturals destinades a entitats separatistes que fomenten la divisió dels catalans i a que les subvencions culturals s’adaptin a la situació econòmica i financera de la Generalitat.

En paraules d’Alegret: “El Govern de Catalunya ha de garantir les mateixes oportunitats per a tots els ciutadans de Catalunya també en l’àmbit cultural. No pot ser que les subvencions a la cultura s’atorguin de forma discrecional i afavorint clarament tot allò que tingui a veure amb l’independentisme i la promoció exclussiva i excloent de la llengua catalana. La cultura feta en castellà també ha de poder tenir el suport de la Generalitat i per això cal un canvi en la política de subvencions culturals que prioritzi criteris objectius i de qualitat artística per sobre dels ideològics o els identitaris”.

La moció presentada pel Grup Parlamentari Popular servirá per que es redissenyi l’actual Acord Nacional per la Cultura per tal de convertir-lo en una autèntica eina d’estratègia cultural viable econòmicament d’acord al context de crisi actual. Així mateix, el text de la moció demana també que es presenti abans d’acabar 2013 un nou Pla d’Equipaments Culturals que reculli les necessitats reals dels municipis catalans i que es revisi el Pla de Museus i el pla d’ensenyaments artístics.

Alicia Alegret també ha posat de manifest les dificultats que tenen en aquests moments els agents culturals per dur endavant els seus projectes per la qual cosa la moció es fa ressò de la necessitat d’aprovar durant el primer trimestre de 2014 l’avantprojecte de llei de mecenatge i patrocini cultural i de que la Generalitat posi en marxa de forma immediata nous instruments financers i incentius fiscals destinats a les indústries culturals. Una altra qüestió sobre la qual fa incís la moció és que cal continuar amb la fórmula dels contractes-programa per objectius per tal de finançar els projectes culturals en substitució de les subvencions. La diputada popular, ha conclòs dient que “La política cultural que està portant a terme el Govern de la Generalitat no té una estrategia marcada ni uns objectius definits. Des del Partit Popular considerem que el govern de CIU no pot continuar d’esquenes a l’ampli teixit cultural de Catalunya. Cal que comenci a aplicar unes polítiques realistes i adeqüades a les necessitats reals del sector i a buscar noves fórmules de finançament i de col•laboració público-privada; I sobretot, que ho faci amb criteris objectius que busquin incentivar el talent i la creativitat, per sobre de la ideología i de la llengua”.

alegret_ple• La diputada del PPC, Alicia Alegret , pide al Govern de la Generalitat a que se supriman las subvenciones culturales destinadas a entidades separatistas y que fomentan la división de los catalanes .

La diputada del PP, Alicia Alegret ha instado hoy al Govern de la Generalitat a asegurar que la política de subvenciones cuturales que lleva a cabo el gobierno garantice el mismo trato para la cultura hecha en castellano como la realizada en catalán al tiempo que ha pedido que supriman aquellas subvenciones culturales destinadas a entidades separatistas que fomentan la división de los catalanes ya que las subvenciones culturales adapten a la situación económica y financiera de la Generalitat.

En palabras de Alegret : “El Govern de Catalunya debe garantizar las mismas oportunidades para todos los ciudadanos de Cataluña también en el ámbito cultural. No puede ser que las subvenciones a la cultura otorguen de forma discrecional y favoreciendo claramente todo aquello que tenga que ver con el independentismo y la promoción exclusiva y excluyente de la lengua catalana . La cultura hecha en castellano también debe poder contar con el apoyo de la Generalitat y por ello es necesario un cambio en la política de subvenciones culturales que priorice criterios objetivos y de calidad artística por encima de los ideológicos o los identitarios”.

La moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular servirá para que se rediseñe el actual Acuerdo Nacional para la Cultura con el fin de convertirlo en una auténtica herramienta de estrategia cultural viable económicamente de acuerdo al contexto de crisis actual . Asimismo , el texto de la moción pide también que se presente antes de terminar 2013 un nuevo Plan de Equipamientos Culturales que recoja las necesidades reales de los municipios catalanes y que se revise el Plan de Museos y el plan de enseñanzas artísticas .

Alicia Alegret también ha puesto de manifiesto las dificultades que tienen en estos momentos los agentes culturales para llevar adelante sus proyectos por lo que la moción se hace eco de la necesidad de aprobar durante el primer trimestre de 2014 el anteproyecto de ley de mecenazgo y patrocinio cultural y de que la Generalitat ponga en marcha de forma inmediata nuevos instrumentos financieros e incentivos fiscales destinados a las industrias culturales . Otra cuestión sobre la que hace hincapié la moción es que hay que continuar con la fórmula de los contratos- programa por objetivos para financiar los proyectos culturales en sustitución de las subvenciones . La diputada popular , ha concluido diciendo que “La política cultural que está llevando a cabo el Gobierno de la Generalitat no tiene una estrategia marcada ni unos objetivos definidos . Desde el Partido Popular consideramos que el gobierno de CiU no puede continuar de espaldas al amplio tejido cultural de Cataluña . Es necesario que comience a aplicar unas políticas realistas y adecuadas a las necesidades reales del sector y buscar nuevas fórmulas de financiación y de colaboración público-privada ; Y sobre todo, que lo haga con criterios objetivos que busquen incentivar el talento y la creatividad , por encima de la ideología y de la lengua ” .

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!